Поверителност

Събиране на лична информация през сайта

Уведомление до Клиента

Информационен лист по отношение на защита на личните данни

С настоящото „Taxitransfersbg.com” (за краткост по-долу, „Ние") предоставя информация за личните Ви данни, които могат да бъдат обработвани във връзка с преддоговорни отношения (оферти).

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които могат да бъдат обработени са следните:

  • Имена;

  • Контакти: телефон и имейл;

  • Данни от кредитна/дебитна карта, както и други банкови детайли.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни се извършва, в зависимост от категорията, въз основа:

  • Изпълнение на задължения по договори, преддоговорни отношения и при рекламации;

  • На нормативни изисквания, напр. Закона за счетоводството при издаване на фактури;

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на сключения.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Taxitransfersbg.com зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. Личните данни могат да бъдат разкрити единствено за спазване на нормативни задължения или защита на наш правен интерес.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас, до 5 години от предоставяне на услугата или в предвидените срокове в действащото законодателство, за да защитим нашите интереси.

Бихме могли да съхраняваме Вашите лични данни и до окончателното уреждане на всички финансови отношения, както и съдебни и административни производства.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, имате всички приложими права спрямо личните Ви данни, обработвани от Taxitransfersbg.com: достъп, коригиране, заличаване, ограничаване на обработването, жалба до КЗЛД и др.

Как да се свържете с нас?

При въпроси относно личните данни, можете да се свържете с нас на: ел. поща: taxitransfersbg@gmail.com , телефон +359 879 314 378